Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Data publikacji: 04 listopada 2014

Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych” (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych) adresowane jest do mikro- małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi oraz rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w ww. zakresie.

Wnioskodawca będzie mógł uzyskać wsparcie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym

Wspomniane koszty maja obejmować:

 • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
 • koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

   - maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,

   - aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

   - urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,

 • koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
 • opłaty za patenty i licencje,
 • koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Refundację kosztów jest przewidziana dla osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Pomoc otrzyma również rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Pomoc finansowa będzie przyznawana wnioskodawcy, jeśli spełni warunki:

 • realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia (weryfikacja biznesplanu) a realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • zadeklaruje umową długoterminową, że będzie się zaopatrywać w co najmniej 50% surowców niezbędnych do produkcji po zakończeniu realizacji operacji. Umowę powinien zawierać bezpośrednio z rolnikami, grupami/organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Umowa zawarta z wyżej wymienionymi podmiotami powinna zawierać informacje dotyczącą mechanizmu ustalania cen nabycia produktów rolnych.

Powyższego warunku nie będzie się stosować do podmiotów przetwarzających:

   - produkty rolne wytworzone przez ich członków,

   - miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę,

   - wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

 • Operacja danej inwestycji będzie musiała spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji.
 • Pomoc będzie  udzielana na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
 • Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych będą wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.
 • W ramach działania wspierane będą inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (mała skala uboju), owoców i warzyw (wyjątek: produkcja napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (wyjątek produkcja słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte będą operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

W działaniu tym wsparcie nie będzie można przeznaczyć na budowę nowych zakładów w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż. Warunek ten nie będzie dotyczyć rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 • Ostatni warunek - operacje nie będą mogły dotyczyć sprzedaży detalicznej. Nie będzie dotyczył podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W poddziałaniu przetwórstwo i marketing produktów rolnych kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące:

 • grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów,
 • spółdzielni,
 • młodych rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,
 • wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,
 • innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych,
 • realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju,
 • wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

W poddziałaniu tym poziom pomocy finansowej będzie wynosił 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Jeden wnioskodawca będzie mógł otrzymać maksymalnie 3 000 000 zł, grupy producentów lub zrzeszenia organizacji producentów – 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji ma wynosić 100 000 zł.

W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 100 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

?

Źródło ARiRW?
Facebook