Pomoc na rozpoczecie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Data publikacji: 04 listopada 2014

W poddziałaniu dotyczącym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw  (Restrukturyzacja małych gospodarstw) ?przewidziano pomoc finansową w postaci premii do 60 000 zł, która będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. W myśl przepisów przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Wspomniana premia będzie wypłacana w tym poddziałaniu w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy, przy czym wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Beneficjentami poddziałania dotyczącego premii na restrukturyzację małych gospodarstw będzie rolnik, czyli osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

W poddziałaniu tym nie określono kosztów kwalifikowalnych. Zaznaczono jednak, by premia była wydatkowana na restrukturyzację gospodarstwa zgodnie założeniami biznesplanu na:

 • budowę lub modernizację budynków lub budowli;
 • zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących efektywnie co najmniej przez 5 lat;
 • zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednią, przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa;

Premia powinna być wydatkowana na restrukturyzację gospodarstwa.

W poddziałaniu dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw przewidziano pomoc finansową dla wnioskodawcy, który:

 • prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
 • przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Założenia biznesplanu będą mogą dotyczyć rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa.

Pomocy w tym poddziałaniu nie będzie można przyznać w przypadku:

 • inwestycji dotyczących plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

    gdy osoba jest beneficjentem jednego z poniższych działań:

 • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

Czynności mające na celu obejście ww. warunków, zostaną potraktowane jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy.

W poddziałaniu tym przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na inwestycje:

 • rodzaj planowanej produkcji (np. produkcja ekologiczna),
 • wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
 • wpływ na realizację celów przekrojowych,
 • kompleksowość biznesplanu,
 • przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
 • kwalifikacje zawodowe rolnika.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

?Źródło MRiRW

Kalendarz

Facebook