Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Data publikacji: 04 listopada 2014

Prezes ARiMR ogłosił termin naboru wniosków na Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku.

Warunki przystąpienia do programu:

Pomoc jest przyznawana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który:

·         jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

·         ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,

·         podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania jako rolnik, domownik lub małżonek rolnika,

·         nie figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

·         pracuje w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej w przedziale 0 - 15 tys. euro, wyliczanej na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gosp. w euro, w przypadku produkcji zwierzęcej  należy pod uwagę brać stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień składania wniosków

·         gospodarstwo jest położone na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (miasta poniżej 5 tys. mieszkańców) oraz gminy miejskiej (miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców), w przypadku położenia gospodarstwa na terenie dwóch lub więcej gmin, należy podać tę, na której znajduje się największa jego część.

·         w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przyznano rolnikowi jednolitą płatność obszarową

·         Pomoc nie może być przyznana osobie, która otrzymała dotację na:

„Premia dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW2014-2020, „Różnicowanie”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013

·         Wniosek musi uzyskać co najmniej 4 punkty aby zakwalifikować się na listę rankingową. Punkty przyznawane są za:

1) wiek – mniej niż 40 lat – 3 pkt,

2) jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności w odniesieniu do gminy – 2 pkt,

3)      w przypadku gdy osoba ubiegająca się o pomoc jest beneficjentem „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – przyznaje się 2 pkt,

4)      jeżeli bezrobocie w powiecie, w którym będzie przeprowadzona inwestycja było najwyższe w województwie – otrzymuje się 2 pkt, a jeżeli niższe przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą od liczby 2 punktów (do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, gdzie planowana jest inwestycja,

5)      jeżeli biznesplan przewiduje 2 miejsca pracy, na podstawie umowy o pracę – otrzymuje 3 pkt, jeżeli co najmniej 3 – przyznaje się 4 pkt,

6)      posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności – przyznaje się 1 pkt.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, który przedłożył biznesplan o podjęciu działalności pozarolniczej oraz zobowiązał się do jego realizacji.

Pomoc przyznaje się jeżeli biznesplan:

·         wykazuje zgodność między cenami planowanych inwestycji w środki trwałe a cenami rynkowymi,

·         przewiduje inwestycje stanowiące co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w środki trwałe minimum 70% tej kwoty,

·         przewiduje zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia,

·         zakłada, że będzie utworzenie minimum jedno miejsce pracy na podstawie umowy o pracę,

·         zakłada, że miejsce wykonywania działalności pozarolniczej lub jeżeli dotyczy budowy lub remontu inwestycja będzie znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (miasta poniżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców).

Jeżeli biznesplan przewiduje inwestycję związaną z budową nowego budynku, musi ona być przeprowadzona wyłącznie na gruntach, które stanowią własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy.

Inwestycji nie można finansować z innych środków publicznych.

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł i może być przyznana tylko jeden raz.

Pierwszą ratę pomocy wypłaca się w wysokości 80 000 zł na wniosek o płatność, który należy złożyć w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

Drugą ratę wypłaca się w wysokości 20 000 zł na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

Beneficjent jest zobowiązany do:

·         prowadzenia działalności przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

·         utworzenia miejsc pracy i utrzymania ich do co najmniej dwóch lat, zrealizowania działań przedstawionych w biznesplanie oraz zakupienia wyłącznie nowych sprzętów w terminie przewidzianym w biznesplanie, ale nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

·         podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez okres do 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

·         nie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

·         posiadania środków trwałych nabytych w związku z realizacją operacji i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

·         umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez organy upoważnione,

·         udostępnienia niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia ewaluacji,

·         przechowywania dokumentów związanych z działaniem przez okres 5 lat po dniu wypłaty drugiej raty pomocy.
Beneficjent ma możliwość wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę w założeniach biznesplanu w trakcie jego realizacji do dyrektora oddziału regionalnego Agencji. 

 

Kalendarz

Facebook