M03 - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Data publikacji: 04 listopada 2014

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu (M03)  „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” są dwa poddziałania:

Wpieranie uczestników systemów jakości jest bardzo ważne, gdyż rynek produktów o wysokiej, potwierdzonej jakości, rozwija się w Polsce od kilku lat. Należy pamiętać, iż wprowadzanie na rynek wysokojakościowych produktów rolnych i środków spożywczych,wytwarzanych w ramach systemów jakości, wiąże się z wyższymi kosztami produkcji.

W związku z tym, wsparcie uczestników tych systemów jest szczególnie ważne.

Producenci, którzy uczestniczą w systemach jakości mają zapewnie wytwarzania produktów wysokiej jakości, otrzymywanych w wyniku produkcji ponadstandardowej, określonej właściwymi przepisami, przy uwzględnieniu zachowania dziedzictwa narodowego oraz dbałości o wpływ całego procesu wytwarzania na środowisko. Współpraca pomiędzy uczestnikami systemów jakości sprzyja zwiększaniu siły ekonomicznej tych podmiotów na rynku.

Działanie to ma na celu wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Istotną sprawą będzie poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Produkcja prowadzona w ramach systemów jakości wychodzi naprzeciw szeroko rozumianym potrzebom konsumentów, a także odwołuje się do dziedzictwa kulturowego, tradycji i specyfiki poszczególnych regionów oraz technologii respektujących ochronę środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów, dobrostan zwierząt i ochronę krajobrazu. W związku z tym, działanie to realizuje cele przekrojowe dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu.

Rozwój produkcji żywności wysokojakościowej i jej promocja powiązane są z wdrażaniem innowacji produktowych, technologicznych i organizacyjnych, działanie wpisuje się więc w cel przekrojowy dotyczący innowacji.

 

Źródło ARiRW?

Zobacz więcej:

Facebook