Restrukturyzacja małych gospodarstw-nabór od 30 marca

Data publikacji: 17 lutego 2017
Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 ogłoszonym przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już od 30 marca 2017 odbędzie się nabór wniosków na Restrukturyzację Małych Gospodarstw. 

 Warunki przystąpienia do programu:

- gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro

- posiadacz gospodarstwa rolnego lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej

- rolnik lub małżonek rolnika  podlegający ubezpieczeniu społecznemu z mocy ustawy w pełnym zakresie nieprzerwalnie   przez co najmniej 24 m-ce

- nie posiadający prawa do renty (całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy w gospodarstwie)

- któremu nie przyznano pomocy z PROW2007-2013 z Młodego rolnika, Modernizacji lub Różnicowania oraz z PROW2014-2020 z Młodego rolnika, Modernizacji lub Rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Inwestycja musi spowodować wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro o co najmniej 20% od wielkości bazowej. Nie zwiększenie wielkości ekonomicznej w gospodarstwie będzie skutkowało zwrotem dofinansowania.  

Za co przyznawane są punkty:

                a) kwalifikacje zawodowe od 0 do 5 punktów

                *studia rolnicze pierwszego lub drugiego stopnia (co najmniej 200 godzin rolniczych) - 5 punktów

                *studia pierwszego lub drugiego stopnia inne niż rolnicze oraz co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie – 5 punktów

                *technik rolnik, t. ogrodnik, t. architektury krajobrazu, t. hodowca koni, t. pszczelarz, t. weterynarii (tylko jeżeli w gospodarstwie są zwierzęta), t. agrobiznesu, t. mechanizacji rolnictwa, t. turystyki wiejskiej- 5 punktów

                *zawodowe: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – 4 punkty

                *tytuł wykwalifikowanego robotnika, lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych uzyskany w formach pozaszkolnych oraz co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie- 3 punkty

                *wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w gospodarstwie- 2 punkty

                *wykształcenie zasadnicze zawodowe nierolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie- 1 punkt

Staż pracy w rolnictwie:

*ubezpieczenie społeczne rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik

*zatrudnienie w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę.

                b) rodzaj planowanej działalności:

                *uczestnictwo w systemach jakości -2 punkty

                *rolnictwo ekologiczne -4 punkty

                *produkcja roślin wysokobiałkowych na min. 1 ha-2 punkty

                c) kompleksowość biznesplanu:

                *inwestycja budowlana-2 punkty

                *udział w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych po 0,5 nie więcej niż 2 punkty

                *przygotowanie produktów do sprzedaży -1 punkt

                *przetwarzanie produktów rolnych-3 punkty

                *udział w grupach producentów -2 punkty

                d) wpływ na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art.5 rozporządzenia nr 1305/2013:

                *-w zakresie ochrony środowiska i klimatu:

                -udział  zbóż w strukturze zasiewów na GO mniejszy lub równy 66%- 0,5punktu

                - coroczne przygotowanie i stosowanie planu nawozowego- 2 punkty

                -inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu –max. 5 punktów (załącznik nr 2)

                *-w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjności produktu – po 1 punkcie lecz nie więcej niż 2 punkty

                e) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa po inwestycji:

                < 20 tys. euro -5 punktów

                < 16tys. euro> 20 tys. euro -3 punkty

                < 12 tys. euro >16 tys. euro -1 punkt

                f) na dzień składania wniosku beneficjent będzie miał nie więcej niż 40 lat - 3 punkty

Pomoc przyznawana będzie wnioskom, które zdobędą co najmniej niż 10 punktów.  

 

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook