Agencja Rynku Rolnego i samorządy województw będą wrażały część działań z PROW 2014 ? 2020

Data publikacji: 27 maja 2015

28 maja 2015 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross,  marszałkowie województw i Prezes Agencji Rynku Rolnego podpiszą umowy, w których będą określone zasady współpracy przy wdrażaniu działań w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.
Agencja Rynku Rolnego i samorządy województw będą wrażały pięć działań w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Wdrażanie będzie polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy Agencję Rynku Rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem.

Działania w ramach PROW 2014 - 2020 wdrażane przez samorządy województw i Agencję Rynku Rolnego będą obejmować m.in.:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania;
 • ocenę postępowań o zamówienia publiczne;
 • przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli;
 • zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;
 • zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości;
 • rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

 • Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

W przypadku Agencji Ryku Rolnego delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 • Współpraca.?? 


Źródło ARiMR

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook