Młodzi górą

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich przewiduje zwiększone stawki dopłat dla młodych rolników.  

Wzmocnienie dopłat dla młodych rolników ma im ułatwić zakładanie działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności, mając na względzie, że rozwój działalności rolniczej prowadzonej przez osoby młode ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

Płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla danego rolnika do jednolitej płatności obszarowej nie większej niż 50 ha. Oblicza się ją, mnożąc liczbę odpowiadającą 25% średniej krajowej płatności na hektar przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które rolnik zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności. Średnią krajową płatność na hektar oblicza się z kolei, dzieląc krajowy pułap na rok kalendarzowy 2019 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w 2015 r.

Jeśli chodzi o obszar powierzchni gruntów – 50 ha, jest to granica leżąca w połowie dopuszczonego areału jakie ustaliły państwa członkowskie UE (25 – 90 ha).

Przyjęcie progu 50 ha spowoduje, że do wsparcia będzie się kwalifikowało ok. 954 tys. ha, co stanowi ok. 88,74 % łącznej powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu młodych rolników. Powierzchnia, która nie zostanie objęta wsparciem to ok. 121 tys. ha, co stanowi ok. 11,26% powierzchni gospodarstw. Jedynie ok. 1 080 największych gospodarstw otrzyma wsparcie do pierwszych 50 ha, a nie do całości użytkowanych gruntów, co stanowi zaledwie ok. 1 ,65 % beneficjentów płatności dla młodych rolników - podano w uzasadnieniu projektu.


Źródło ARiMR?

Zobacz także:

Facebook