Nabór wniosków na działanie Przywracanie potencjału produkcji rolnej

Data publikacji: 02 grudnia 2016

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.”

1.       Warunki przystąpienia do programu:

·         Rolnik posiadający samoistne lub zależne gospodarstwo rolne obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

·         Rolnik w gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,

·         Szkody wystąpiły w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku i szkody te:

Ø  Wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach.

Ø  Dotyczą składnika gospodarstwa , którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych,

·         Został nadany nr identyfikacyjny

·         Rolnik ma fakturę lub paragon na min. 5 tys. ze sprzedaży produktów rolnych  w celach zarobkowych z ostatnich 12 msc poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 2.       Pomoc przyznaje się wtedy, gdy:

·         Zapowiada odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję,

·         Obejmuje wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą,

·         Spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji,

·         Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych będzie wynosić więcej niż 20 tys. zł.

 3.       Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zaliczamy koszty:

·         Budowy, przebudowy, remonty, remonty połączone z modernizacją wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych,

·         Zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania,

·         Odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych,

·         Zakup zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego,

·         Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup patentów, licencji,

·         Zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej,

·         Rat zapłaconych z tytułu wykonywania umowy leasingu,

·         Ogólne (kosztorysy, projekty, dokumentacji) (nie mogę przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych)

 4.       Pomoc nie obejmuje:

·         Nabycia nieruchomości,

·         Podatku od towarów usług i VAT,

·         Nabycia rzeczy używanych

POMOC PRZYZNAJE SIĘ W WYSOKOŚCI 80% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH. 

5.       Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:

·         Wartości szkód w składniku gospodarstwa  oszacowanych przez komisję, którego odtworzenie dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tego składnika gospodarstwa uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych ,

·         Limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł. na jednego wnioskodawcę i na jego gospodarstwo.

·         Ustalając wartość szkody w składniku gospodarstwa uwzględnia się oszacowaną przez komisję wartość szkody powstałej w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy, wyłącznie gdy w danym roku kalendarzowym wystąpiły również szkody w produkcji rolnej wynoszące co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

·         Jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw , kwotę pomocy pomniejsza się o 50% (nie stosuje się pod warunkiem, gdy dostał pisemną odmowe od co najmniej dwóch ubezpieczalni),

 6.       O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów uzyskanych za:  

Ø  wysokości  szkód w gospodarstwie:

·         powyżej 25 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł – przyznaje się 1 punkt,

·         powyżej 50 000 zł i nie więcej niż 75 000 zł – przyznaje się 2 punkty,

·         powyżej 75 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł – przyznaje się 3 punkty,

·         powyżej 100 000 zł i nie więcej niż 125 000 zł – przyznaje się 4 punkty,

·         powyżej 125 000 zł – przyznaje się 5 punktów.

 

Sumuje się wartość szkód oszacowanych przez komisję, powstałych w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy, wyłącznie gdy w danym roku kalendarzowym wystąpiły również szkody w produkcji rolnej wynoszące co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

  

Ø  Wysokości szkód w produkcji rolnej:

·         powyżej 30% i nie więcej niż 45% – przyznaje się 1 punkt,

·         powyżej 45% i nie więcej niż 60% – przyznaje się 2 punkty,

·         powyżej 60% i nie więcej niż 75% – przyznaje się 3 punkty,

·         powyżej 75% i nie więcej niż 90% – przyznaje się 4 punkty,

·         powyżej 90% – przyznaje się 5 punktów;

 

Należy brać dane zawarte w protokole zawierającym wyższą wysokość szkód w produkcji rolnej, o ile w roku kalendarzowym, którego dotyczy ten protokół wystąpiły szkody dotyczące składnika gospodarstwa  - w przypadku gdy wnioskodawca dołącza do wniosku więcej niż jeden protokół.

 

Ø  jeżeli  plantacje chmielu lub sady, lub plantacje krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęto dobrowolnym ubezpieczeniem, a ich wielkość ubezpieczenia obejmowała:

·         powyżej 50% i nie więcej niż 65% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 1 punkt,

·         powyżej 65% i nie więcej niż 80% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 2 punkty,

·         powyżej 80% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 3 punkty

 

MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW JAKĄ NALEŻY ZDOBYĆ WYNOSI 2

7.       Do wniosku załączyć należy:

·         Kopię dokumentu tożsamości,

·         Plan rozmieszczeni a na terenie gospodarstwa budynków

·         Kopie faktur,

·         Pełnomocnictwo,

·         Kopię umowy spółki,

·         Kopię uchwały wspólników,

·         Kosztorys inwestorski, opis zadań,

·         Kopię dokumentu potwierdzające samoistne lub zależne gospodarstwo,

·         Oświadczenia właściciela/współwłaściciela gospodarstwa na realizację operacji,

·         Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa,

·         Oświadczenie współposiadacza działki ewidencyjnej,

·         Kopie ostatecznych pozwoleń,

·         Zaświadczenia wydane przez powiatowego lekarza weterynarii,

·         Kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów,

·         Kopię umowy spółki lub statutu spółki,

·         Informacje o numerze rachunku bankowego, w przypadku zaliczki,

·         Kopia protokołu szkód,

·         Kopie decyzji wydanych przez instytucje ubezpieczeniowe,

·         Oświadczenie o wypłaconych odszkodowaniach,

·         Kopie ubezpieczeń upraw rolnych,

·         Kopia dokumentu potwierdzającego, że rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia z powodu pisemnej odmowy przez dwa zakłady,

·         Kopię projektu budowlanego,

·         Kopie ubezpieczeń plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych,

Kopie ubezpieczeń składników gospodarstwa.  ?? 

 

 

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook