Nabór wniosków o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych

Data publikacji: 05 listopada 2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczyła termin składają wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" w dniach od 14 listopada do 19 grudnia br.

Wnioski te rolnicy będą mogli składać osobiście lub przez pełnomocnika w odpowiednim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biurze Powiatowym ARiMR, w którym składa wnioski o płatność bezpośrednią lub przesłać przesyłką rejestrowaną z placówki Poczta Polska na adres właściwego OR ARiMR.

W tym naborze o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w roku 2013 lub 2014 ponieśli duże straty w wyniku takich zdarzeń losowych jak:

 • przymrozków wiosennych;
 • ujemnych skutków przezimowania;
 • suszy;
 • powodzi: 
  • zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,
  • zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
  • spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
 • deszczu nawalnego;
 • obsunięcia się ziemi: 
  • zapadanie się ziemi,
  • usuwanie się ziemi;
 • lawiny;
 • gradu;
 • huraganu;
 • pioruna.

Aby rolnik otrzymał wsparcie w ramach pomocy na wznowienie produkcji musi zadziałać jedno wyżej wymienione zdarzenie losowe strat w majątku produkcyjnym, a także w produkcji rolnej. Przy czym szkody w majątku trwałym muszą być nie mniejsze niż 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Warunki te muszą być spełnione łącznie w roku 2013 lub 2014. Wysokość szkód określać będzie powołana w tym celu specjalna komisja. 

Z informacji jakie podaje ARiMR wynika, że maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Pomoc będzie przysługiwać według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru, określonych w załączniku do stosownego rozporządzenia MRiRW.

Lista określająca kolejność przyznawania pomocy będzie ustalana na podstawie danych zawartych w złożonym wniosku.

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook