Dopłaty bezpośrednie 2015

Data publikacji: 04 listopada 2014

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza nowy system wsparcia bezpośredniego.

?Co nie ulegnie zmianie w dopłatach bezpośrednich ?

 1. Jeśli rolnik ubiegał się w tym roku o wsparcie bezpośrednie od ARiMR, to na początku 2015 roku otrzymają wstępnie wypełnione wnioski z „mapkami”. Różnica polegać będzie na drobnych zmianach w druku i ewentualnych dodatkowych załącznikach do wniosku. Wspomniały wniosek i jego załączniki udostępni ARiMR na swoich stronach internetowych.
 2. Agencja wraz z wnioskiem, prześle rolnikowi instrukcję do wypełniania wniosku i jego załączników oraz dodatkowe materiały informacyjne dotyczące informacji o nowym systemie wsparcia.
 3. Wniosek o płatności bezpośrednie rolnik będzie składał we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Biurze Powiatowym ARiMR.
 4. Rolnik ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednie, będzie mógł pobrać wniosek i załączniki w oddziale regionalnym, biurze powiatowym lub ze strony internetowej ARiMR.
 5. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można składać tak jak w poprzednich latach w okresie od 15 marca do 15 maja w biurze powiatowym lub bezpośrednio przez Internet.
 6. Dotychczas obowiązujące terminy realizacji płatności nie ulegną zmianie.

Jakie są zmiany w dopłatach bezpośrednich ?

Najważniejsze zmiany jakie przygotowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają dotyczyć:

 1. Schematów płatności, o które rolnik będzie się ubiegać;
 2. Wymogów, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.

Co obejmują płatności bezpośrednie ?

Płatności bezpośrednie obejmują:

 1. Jednolitą płatność obszarową (JPO);
 2. Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie);
 3. Płatność dla młodych rolników;
 4. Płatność dodatkowa;
 5. Płatności związane z produkcją;
 6. Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego;
 7. System dla małych gospodarstw.

Jakie są inne zmiany dotyczące płatności bezpośrednich ?

By rolnik uzyskał płatność bezpośrednią będzie musiał spełniać minimalne wymogi i kryteria rolnika aktywnego zawodowo.

Odmowę przyznania płatności otrzyma rolnik, u którego stwierdzi się stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego.

Rolnik, który otrzyma wsparcie bezpośrednie podlegać będzie kontroli dotyczącej zasady wzajemnej zgodności (CC).  Kontrola ta nie będzie obejmować rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw.

Otrzymując płatność bezpośrednią rolnik jest zobowiązany, by wszystkie użytki rolne wraz z gruntami niewykorzystywanymi do celów produkcyjnych, były utrzymane w dobrej kulturze rolnej.

Facebook