M04 - Inwestycje w środki trwałe

Data publikacji: 04 listopada 2014

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu (M04) „Inwestycje w środki trwałe” będą wspierane inwestycje materialne lub niematerialne: w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe, w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz dotyczące infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa – scalania gruntów.

Działanie to poprzez poszczególne poddziałania i typy operacji, realizuje różne priorytety UE i cele szczegółowe oraz cele przekrojowe dotyczące środowiska, klimatu i innowacyjności.

W działaniu Inwestycje w środki trwałe zawarte są trzy poddziałania:

1. Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” obejmuje trzy typy operacji:

1) Modernizacja gospodarstw rolnych - ten typ operacji realizuje cel szczegółowy „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Wszystkie realizowane operacje będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników, tj. poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Z działania mogą korzystać pojedyncze gospodarstwa rolne spełniające wyznaczone kryteria wielkości ekonomicznej lub grupy gospodarstw realizujące wspólne operacje. Zgodnie z analizą SWOT, szczególny nacisk położony zostanie na rozwój produkcji zwierzęcej. Ponadto będą realizowane operacje dotyczące pozostałych kierunków produkcji rolnej.

Część realizowanych operacji może prowadzić do osiągnięcia efektu ekonomicznego poprzez inwestycje związane z racjonalizacją wykorzystania zasobów (np. woda, energia, wykorzystanie OZE) lub uwzględniać różnorodne aspekty dostosowań do zmian klimatu i zmniejszenia obciążeń dla środowiska. Drogą do osiągnięcia poprawy efektów ekonomicznych w gospodarstwach może być podjęcie nowych kierunków produkcji, wprowadzenie nowych technologii lub zmiany organizacji produkcji, w związku z czym planowane wsparcie wpisuje się w postulat zwiększenia innowacyjności.

2) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – ten typ operacji realizuje cel szczegółowy „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”. Pomoc inwestycyjna, przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie urządzenia i sprzęt, ułatwi gospodarstwom położonym na obszarach Natura 2000 prowadzenie działalności zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi. Ze względu na możliwość stosowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska, planowany typ operacji ma też wymiar proinnowacyjny oraz wpisuje się w cele przekrojowe w zakresie środowiska i klimatu.

3) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – wsparcie adresowane jest do gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczanie azotanami, gdzie realizuje się cel szczegółowy  „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów”. Pomoc inwestycyjna ułatwi gospodarstwom przeprowadzenie inwestycji w zakresie dostosowań do nowowprowadzonych, w związku z ustanowieniem obszarów OSN, wymogów w zakresie składowania nawozów naturalnych.

2. Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych” (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych) adresowane jest do mikro- małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi oraz rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w ww. zakresie.

W celu zachęcania producentów rolnych do wchodzenia w dalsze fazy łańcucha żywnościowego wprowadzono również wsparcie dla rolników podejmujących działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

W poddziałaniu nie są wspierane branże wysoko rentowne, ponieważ  mają one największy wpływ na dochodowość polskiego rolnictwa i jego zintegrowanie w łańcuchu żywnościowym poprzez obowiązek realizacji przez zakłady przetwórcze długoterminowych umów na dostawę produktów rolnych. W związku z tym, w poddziałaniu wskazano takie sektory jak przetwórstwo mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz zbóż, które są odbiorcą największego wolumenu produkcji rolnej w Polsce.

Pomoc w ramach omawianego poddziałania stanowi kontynuację wsparcia realizowanego w okresie 2007-2013 i dotyczy tych sektorów, w których tendencje rynkowe nie uległy zmianie i obserwuje się postępującą specjalizację w danym sektorze (np. produkcja oleju, pasz).

Wspierane są także branże niszowe takie jak np. len i konopie. Branże niszowe uzyskują wsparcie ze względu na potrzebę utrzymania zróżnicowanej produkcji rolnej oraz ich innowacyjny charakter.

Dodatkowo, jak wynika z „Planu działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020”, istnieje potrzeba zwiększania udziału produktów ekologicznych w łańcuchu żywnościowym. Stąd, wsparcie obejmuje branże w których przetwarzane są produkty ekologiczne, a w ramach kryteriów wyboru preferowani są wnioskodawcy, którzy nabywają produkty rolne, pochodzące bezpośrednio z gospodarstw ekologicznych.

3. Poddziałanie Scalanie gruntów wpisuje się w cel szczegółowy „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Przeprowadzenie procesu scalenia ułatwia restrukturyzację i modernizację gospodarstw - ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.


Źródło ARiRW?

Zobacz więcej:

Facebook