Kredyty preferencyjne

Data publikacji: 08 grudnia 2014

Pragniesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne korzystając z Kredytu preferencyjnego z dopłatą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania?

Kredyt Preferencyjny pozwoli Ci na skuteczne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

Podstawą do udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy ze środków krajowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.). Rozporządzenie to umożliwia udzielanie przez Agencję pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:

 • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy,
 • udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych",
 • częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt preferencyjny przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz osób nieposiadających osobowości prawnej, które są rolnikami prowadzącymi lub podejmującymi prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Na co można przeznaczyć kredyt?

1)  Kredyty z dopłatą ARiMR może być przeznaczony na:

 • realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów - Symbol nIP,
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,
 • zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego - Symbol nKZ,
 • zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.) - Symbol nGR,
 • realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) - Symbol nGP,
 • realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT,
 • realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych" - Symbol nBR10,
 • realizację inwestycji w ramach  "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce" - Symbol nBR13,
 • realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce" - Symbol nBR14,
 • realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - Symbol nBR15,
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - Symbol nKL01 Symbol nKL02.

2)  Kredyty z częściową spłatą kapitału na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych - Symbol CSK

3)  Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych na:

 • kredyty inwestycyjne;
 • kredyty klęskowe;
 • zakup akcji lub udziałów.

Warunki otrzymania kredytu

Warunki otrzymania kredytu określają Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą  ARiMR do oprocentowania oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR.

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od rodzaju linii kredytowej i ustalana zgodnie z Warunkami i zasadami udzielania kredytów z dopłatą  ARiMR do oprocentowania.

Udział środków własnych

Przy ubieganiu się o kredyt jest wymagany udział środków własnych w wysokości określonej w Warunkach i zasadach udzielania kredytów z dopłatą  ARiMR do oprocentowania.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat i uzależniony jest od rodzaju linii kredytowej oraz możliwości płatniczych Klienta.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidulanie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt zostanie wypłacony jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji płatniczych Klienta oraz załączonych dokumentów, stanowiących podstawę wypłaty.

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta. Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału na okres 2 lub 3 lat w zależności od rodzaju linii kredytowej.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania jest ustalane zgodnie z warunkami i zasadami udzielania kredytów z dopłatą  ARiMR do oprocentowania.

Prowizje i opłaty

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji pobieranych przez poszczególne banki współpracujące z ARiMR za czynności bankowe dla gospodarstw rolnych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych.

Przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny należy:

1) Przedstawić plan inwestycji, w przypadku gospodarstw rolnych i działów specjalnych zgodny ze wzorem ARiMR, zawierający m.in. :

 • Cel, strukturę finansowania, planowany okres realizacji inwestycji
 • Kierunek produkcji w okresie kredytowania
 • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
 • Informację o posiadaniu lub o źródle pozyskania odpowiednich kwot produkcyjnych
 • Informację o rynkach zbytu

2)  Złożyć w wybranym banku wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji oraz stosownymi oświadczeniami (wzory ARiMR), dotyczącymi:

 • Kwot zaciągniętych i „zaciąganych” kredytów
 • Nabywanych środków trwałych
 • Pokrewieństwa lub powiązań kapitałowych pomiędzy sprzedawcą i kupującym

3)  W przypadku nabywania użytków rolnych w ramach pomocy de minimis- stosowne oświadczenie o otrzymanej pomocy za ostatnie 3 lata

4)  Przedstawić inne wymagane przez Bank dokumenty

 

Pozostałe informacje oraz zasady udzielania dopłat do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdziesz na stronie pomocy krajowej agencją oraz w placówkach banków współpracującymi z ARiMR.

Źródło ARiMR, Bank BGŻ, SGB.

Facebook