M05 - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych

Data publikacji: 04 listopada 2014

NABÓR  ? ?NA DZIAŁANIE " WSPARCIE INWESTYCJI W ODTWARZANIE GRUNTÓW ROLNYCH I PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK KLIMATYCZNYCH I KATASTROF OGŁOSZONY ZOSTAŁ OD 27 GRUDNIA 2016 DO 25 STYCZNIA 2017 ROKU ZGŁOŚ SIĘ NAPISZEMY DLA CIEBIE WNIOSEK O DOTACJĘ ??61-28-28-847 LUB 690-929-721?? ?

„INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ”

 27. grudnia 2016 roku rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” i będzie trwał do 25. stycznia 2017 roku.

Rolnicy, którzy są poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych będą mieli możliwość ubiegania się o pomoc na odtworzenie składników gospodarstwa.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dodatkowy nabór na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może starać się o pomoc..?

 O wsparcie będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty  minimum z jednej klęski żywiołowej takich jak powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan czy uderzenie piorunem. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od strat powstałych w gospodarstwie na skutek działania wymienionych żywiołów, tylko jeśli miały miejsce w roku, w którym rolnicy będą składać wniosek, lub w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

 Wnioski najlepiej składać w terminie…

 Jeżeli szkody w gospodarstwie nastąpiły w roku 2015, Agencja zaleca aby wnioski o przyznanie pomocy były złożone do końca  2016 roku, natomiast jeżeli straty powstały w 2016 roku, wnioski mogą być złożone w 2017 roku w wyznaczonym przez ARiMR terminie. W przypadku kiedy szkody nastąpiły w 2015 i 2016 roku, również należy pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

O pomoc będą mogli ubiegać  się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym osiągnęli straty w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z zakresu upraw rolnych, zwierząt gospodarskich i ryb z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda pomijając lata o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty.

 Na jakiej podstawie będzie przyznawana pomoc..?  

Straty powstałe na skutek klęsk żywiołowych będą oceniane przez komisję powołaną przez wojewodę. Na podstawie wyliczeń i opinii komisji będzie przydzielana kwota pomocy w danym składniku gospodarstwa. Jeżeli dany składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wtedy rolnik otrzyma pomoc pomniejszoną o wypłaconą kwotę z ubezpieczalni. Jeżeli natomiast rolnik nie ubezpieczył upraw i będzie się ubiegał o pomoc z zakresu sadownictwa, plantacji chmielu, plantacji krzewów owocowych pomoc będzie pomniejszona o połowę.

Wnioski, które rolnicy będą składać będą podlegały punktacji. Punkty będą przyznawane według kryteriów:

Ø  wysokości  szkód w gospodarstwie:

·         powyżej 25 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł – przyznaje się 1 punkt,

·         powyżej 50 000 zł i nie więcej niż 75 000 zł – przyznaje się 2 punkty,

·         powyżej 75 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł – przyznaje się 3 punkty,

·         powyżej 100 000 zł i nie więcej niż 125 000 zł – przyznaje się 4 punkty,

·         powyżej 125 000 zł – przyznaje się 5 punktów.

Ø  Wysokości szkód w produkcji rolnej:

·         powyżej 30% i nie więcej niż 45% – przyznaje się 1 punkt,

·         powyżej 45% i nie więcej niż 60% – przyznaje się 2 punkty,

·         powyżej 60% i nie więcej niż 75% – przyznaje się 3 punkty,

·         powyżej 75% i nie więcej niż 90% – przyznaje się 4 punkty,

·         powyżej 90% – przyznaje się 5 punktów;

 

Ø  jeżeli  plantacje chmielu lub sady, lub plantacje krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęto dobrowolnym ubezpieczeniem, a ich wielkość ubezpieczenia obejmowała:

·         powyżej 50% i nie więcej niż 65% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 1 punkt,

·         powyżej 65% i nie więcej niż 80% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 2 punkty,

·         powyżej 80% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 3 punkty

  Wniosek na przyznanie „pomocy klęskowej”  musi mieć minimum 2 punkty. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z województwa mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Na co i ile można otrzymać środków..?

  Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych. Kwota jaką maksymalnie może otrzymać rolnik jako wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” to 300 tysięcy złotych, ale należy mieć na uwadze, że nie może być przekroczone 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe warunki programu są zamieszczone na stronie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, w Rozporządzeniu, a także na forum.?

Źródło ARiRW?
? 

Zobacz więcej:

Facebook