M11 - Rolnictwo Ekologiczne

Data publikacji: 04 listopada 2014

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” zostały zawarte dwa poddziałania:

1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne;

2) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

Celem działania będzie wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmą się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne będą podlegać kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007. Jednostki certyfikujące ściśle współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę instytucji wdrażającej działanie oraz agencji płatniczej.

Rolnicy decydujący się na rolnictwo ekologiczne powinni wiedzieć, że jest to sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa rolnego, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie.

Podstawową zasadą tego rodzaju rolnictwa jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji - zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne zostały również wykorzystane pozytywne doświadczenia z funkcjonowania systemu doradztwa rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Jednym z wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania, przygotowanego przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, planu działalności ekologicznej (analogicznie, jak dla działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013). Zadaniem doradcy rolnośrodowiskowego jest również informowanie beneficjentów oraz udzielanie porad mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie działania w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Rola tego doradcy jest szczególnie istotna w procesie edukowania beneficjentów działania, jako istotnego elementu przyczyniającego się do efektywnego wykorzystywania środków.

Ponadto, na terenie całego gospodarstwa objętego działaniem Rolnictwo ekologiczne, istnieje obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

W ramach poddziałania Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety):

1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji.

2. Uprawy warzywne w okresie konwersji.

3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji.

4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji.

5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji.

6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

W ramach poddziałania Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety):

7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji.

8. Uprawy warzywne po okresie konwersji.

9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji.

10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji.

11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.

12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

W projekcie PROW 2014 – 2020 jest mowa, że w działaniu rolnictwo ekologiczne będzie brane pod uwagę odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.

Działanie Rolnictwo ekologiczne będzie przyczyniało się również do realizacji odtwarzania, ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów, jak również poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów na gruntach ornych.

Ważnym aspektem będzie wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa oraz promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.

Działanie realizuje także cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich, którymi są: innowacyjność, środowisko oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowanie się do niej.

 

Źródło MRiRW?

Zobacz więcej:

Facebook