M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

Data publikacji: 04 listopada 2014

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” zawartych jest pięć poddziałań:

1) Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników);

2) Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej);

3) Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa);

4) Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw);

5) Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych).

Zakłada się, że w ramach działania będą wspierane inwestycje dotyczące działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych oraz inwestycje bezpośrednio związane ze wspieraną działalnością jednak inwestycje te nie będą mogły dotyczyć poprawy warunków mieszkaniowych.

Celem działania rozwoju gospodarstw i działalności gospodarczej w PROW 2014 – 2020 ma być zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach, promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami oraz wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W działaniu proponuję się zwrócić uwagę na:

  • poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;
  • ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń;
  • ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy.

Działanie ma realizować cele przekrojowe PROW, którymi są:

  • innowacyjność,
  • środowisko;
  • przeciwdziałanie zmianie klimatu;
  • przystosowanie się do zmiany klimaty.

W poszczególnych poddziałaniach przewiduje się realizację różne priorytety Unii Europejskiej, cele szczegółowe i przekrojowe rozwoju obszarów wiejskich.

Założono że „Premie dla młodych rolników” przyczynią się do realizacji celu przekrojowego w zakresie innowacyjności dzięki skierowaniu wsparcia do młodych ludzi, którzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka inwestycyjnego i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie rolnym, związanych z organizacją produkcji, produktem oraz technologią produkcji. Preferencje dla udziału młodych rolników w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych sprzyjają również wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Oczekuje się, że realizowane projekty będą przyczyniać się do osiągnięcia celów przekrojowych w zakresie środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do tej zmiany. Wpływ na cele przekrojowe może być preferowany w ramach systemu wyboru operacji.

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” realizują cel szczegółowy dotyczący ułatwiania różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy. Wspierane jest podejmowanie działalności pozarolniczej przez rolników, małżonków rolników, domowników i beneficjentów „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, dzięki czemu będą oni mogli uzyskiwać dochody spoza rolnictwa. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” sprzyjają realizacji operacji innowacyjnych, dzięki czemu przyczyniają się do realizacji celu przekrojowego polityki rozwoju obszarów wiejskich, tj. innowacyjności.

Natomiast „Restrukturyzacja małych gospodarstw” skierowana jest do gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Rozwój tych gospodarstw, w kierunku rozwinięcia produkcji rolniczej, doprowadzi do poprawy ich wyników poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstw. Można oczekiwać, że realizowane projekty będą przyczyniać się do osiągnięcia celów przekrojowych w zakresie środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Wpływ na cele przekrojowe może być preferowany w ramach systemu wyboru operacji.

Wsparcie dla rozwoju usług rolniczych wpisuje się w realizację celu szczegółowego dotyczącego poprawy wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. Dzięki wsparciu rozwoju usług rolniczych ułatwiony będzie dostęp gospodarstw rolnych, zwłaszcza małych , do nowych technologii – co w konsekwencji przełoży się na poprawę konkurencyjności. Realizacja tego typu inwestycji wpisuje się w cele przekrojowe UE – poprzez upowszechnienie nowych technologii sprzyja innowacyjności oraz dostosowaniom do zmian klimatu, ich ograniczaniu oraz ochronie środowiska.

Konkurowanie z liczącymi się na rynku producentami rolnymi wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednio dużych zasobów ziemi, niezbędnych do prowadzenia produkcji rolnej, które zapewnią jej efektywność i korzyści skali. Możliwość skorzystania ze środków poddziałania „Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa)”, a tym samym powiększenie areału gospodarstwa daje szanse na jego rozwój i wzmacnia jego pozycję rynkową.

?
 Źródło MRiRW?

Zobacz więcej:

Facebook