Rozwój Przedsiębiorczości Rozwój Usług Rolniczych

Data publikacji: 06 września 2016
NABÓR  ? ?NA DZIAŁANIE "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH" OGŁOSZONY ZOSTAŁ OD 31 PAŹDZIERNIKA DO 29 LISTOPADA 2016 ROKUZGŁOŚ SIĘ NAPISZEMY DLA CIEBIE WNIOSEK O DOTACJĘ ??61-28-28-847 LUB 690-929-721?? ?

 ?Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 

Warunki przystąpienia do programu:
·         Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro – lub małe   przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych,
·         Zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,
·         Wykonuje działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat ,
·         Nie otrzymał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW na lata 2007-2013,
·         Posiada numer identyfikacyjny ,
·         udokumentuje fakturę VAT lub paragon fiskalny rejestrujący wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20tys. brutto,             10tys. na każdy z 12msc
·         pomoc może być przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:
*  działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – 01.61.Z
*  działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – 01.62.Z
*  działalność usługowa następująca po zbiorach – 01.63.Z

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:
·         Nowe maszyny, narzędzia  lub urządzenia do produkcji rolnej przeznaczonych do:
-     uprawy gleb oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
-     przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
-     przygotowywania pasz,
-     rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
·         ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze,
·         aparatura pomiarowa i kontrolna,
·         sprzęt komputerowy i oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
·         wdrożenia systemu zarządzania jakością,
·         Raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,
·         Opłata za patenty i licencje,
·         Ogólne, czyli: kosztorys, oceny oddziaływania na środowisko,  projekty technologiczne, biznesplan. 


Do kosztów niekwalifikowalnych zaliczamy:
·         Nabycie nieruchomości, podatki,
·         Rzeczy używane,
·         Leasing zwrotny,
·         Koszt robót budowlanych 

Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, pomoc maksymalnie wynosi  500 tys. zł na jednego beneficjenta. 

Kolejność przysługiwania pomocy wyznacza suma uzyskanych punktów przyznawanych za:
·         2 pkt za uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług z wykorzystaniem nowych maszyn, które wcześniej nie były stosowane,
·         2 pkt za wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz stosowanie oszczędności zasobów energii, wody - (załącznik nr 2),
·         Lokalizację realizacji operacji w powiatach , w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw wynosi od 1 do 15ha:
-  Powyżej 75% powierzchni użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – 3 pkt
-  Powyżej 50 % i więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw powyżej 1 ha w powiecie – 2 pkt
-  Powyżej 25 % i więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw powyżej 1 ha w powiecie – 1 pkt
·         Jeżeli nie dostał wsparcia w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” – otrzymuje 2 pkt
·         Minimalna liczba puntów wynosi 3 pkt. 

Beneficjent jest zobowiązany:
·         Osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji,
·         Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,
·         Przechowywanie dokumentów związanych z operacja przez 5 lat,
·         Informowanie Agencji o wszelkich zmianach przez 3 lata,
·         Przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji w terminie 12 i 36 msc od dnia dokonania wpłaty końcowej przez Agencję,
·         Udostępniania uprawnionym podmiotom ewaluacji i monitorowania przez 3 lata,
·         Zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie,
·         Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości,
·         Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto,

Pomoc przyznaje się wtedy, gdy:
·         Spełnia wymagania określone w programie,
·         Koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych,
·         Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
·         Spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji,
·         Operacja realizowana będzie w nie więcej niż w dwóch etapach (nie przekraczająca 250tys. – jeden etap, powyżej 250tys. dwa etapy),
·         Wniosek o płatność złożony zostanie w terminie 24 msc od dnia zawarcia umowy,
·         Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 36 msc od dnia zawarcia umowy, jeśli była realizowana w dwóch etapach, a 24 msc jeśli była realizowana w jednym etapie,
·         Płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy powinien zawierać :
·         Numer identyfikacyjny swój lub małżonka jeśli posiada lub spółki cywilnej, której jest wspólnikiem,
·         Dane podmiotu ubiegającego się o pomoc:-  Imię i nazwisko lub nazwę,-  Miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres,-  Numer identyfikacyjny – REGON,-  Numer identyfikacyjny – PESEL,-  Numer NIP,-  Numer KRS,
-  Określenie kategorii przedsiębiorstwa
Plan finansowy operacji, Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o pomoc, Zestawienie rzeczowo-finansowe, Kwotę wnioskowanej pomocy, Informację o załącznikach . 

Do wniosku dołączamy
:
·         Biznesplan CD lub DVD,
·         Kopię dokumentu tożsamości  - osoba fizyczna,
·         Kopię umowy spółki – spółki cywilne,
·         Kopia umowy lub statutu spółki,
·         Kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika do złożenia wniosku
·         Kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu wraz z harmonogramem spłat,
·         Kopie faktur lub paragonów fiskalnych kas rejestrujących wystawionych na łączną kwotę co najmniej 20 tys. zł,
·         Oświadczenie osoby, że prowadzi przedsiębiorstwo,
·         Oświadczenie właściciela nieruchomości o zgodzie na realizację operacji
·         Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis,
·         Kopię dokumentacji ewidencji środków trwałych,
·         Informacje o numerze rachunku bankowego
·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane nieruchomości,
·         Kopie zezwoleń ,
·         Kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów. 

WG HAMRONOGRAMU PROW 2014-2020 NABÓR NA TO DZIAŁANIE ZAPLANOWANY JEST OD 31 PAŹDZIERNIKA DO 29 LISTOPADA 2016
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY DZIAŁANIEM I MASZ PYTANIA ZADZWOŃ:61-28-28-847 LUB 690-929-721?
Facebook