M09 - Tworzenie grup i organizacji producentów

Data publikacji: 04 listopada 2014

W PROW 2014 – 2020 działanie dotyczące tworzenia grup i organizacji producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców surowców rolnych i ma szczególne znaczenie w Polsce jako kraju o silnym rozdrobnieniu agrarnym.

Jego celem będzie dostosowanie procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży, dostarczanie do odbiorców hurtowych oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości produkcji i dostępności. Grupy i organizacje producentów będą mogły przeznaczyć pomoc na rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji. Będą mogli ograniczyć rolę pośredników w obrocie produktami co pozwoli im na zapewnienie silniejszej pozycji na rynku.

Z punktu widzenia producentów rolnych, udział w grupie producentów oznacza stabilizację zbytu produktów, zwiększenie opłacalności produkcji. W ramach grupy lub organizacji producentów możliwe jest: wspólne planowanie i organizowanie produkcji pod kątem zapewnienia odpowiedniej jej wielkości i jakości, wspólne przygotowanie produktów do sprzedaży, ich przechowywanie i transport, nawiązywanie kontaktów handlowych i negocjowanie warunków sprzedaży. Działanie grupowe wzmacnia pozycję producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym, sprzyja zwiększaniu ich udziału w wartości dodanej. Współpraca z grupą producentów jest też korzystna dla odbiorcy surowca ze względu na możliwość zapewnienia sobie: regularności dostaw, dostosowania ich wielkości do potrzeb, odpowiedniej i wyrównanej jakości surowca.

Producenci powinni pamiętać, że ich integracja ułatwia wprowadzanie na rynek dużych, jednolitych partii towaru, o zapewnionej, powtarzalnej jakości, oraz skracania łańcuchów dostaw. Integracja pozwala na zwiększenie opłacalności produkcji i zwiększenia dochodów producentów oraz budowania przez nich stabilniejszej pozycji na rynku, pozwalając jednocześnie pozwalając na zapewnienie dbałości o jakości wytwarzanych produktów. Należy też pamiętać, że budowanie przez producentów silnych podmiotów gospodarczych pozwala im wpływać na funkcjonowanie rynku i jego konkurencyjność.

Celem tworzenia grup i organizacji producentów jest wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Dotyczyć ma to szczególnie poprawy konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Dodatkowo grupy producentów poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji produkcji i marketingu, a także technologii produkcji mogą przyczyniać się do zwiększenia innowacyjności sektora rolnego. Ponadto, realizacja działania wpisuje się także w cele klimatyczne i środowiskowe; przewidziano preferencje w zakresie dostępu do wsparcia dla grup i organizacji, które utworzą się w kategorii rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego oraz w kategorii produkty rolnictwa ekologicznego. Utworzenie grupy producentów rolnych pozwala na prawidłowe zarządzanie kwestiami dostaw w kontekście ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, w tym odpadów, na wspólne dokonywanie zakupów, umożliwia wspólne, a tym samym bardziej efektywne użytkowanie maszyn i urządzeń. W związku z tym, planowanie optymalnej produkcji w grupie przy dbałości o jej jakość a następnie sprzedaż produktów oraz organizowanie całego zaplecza produkcyjnego, bezpośrednio w sposób pozytywny wpływa na środowisko naturalne.


Źródło ARiRW?

Zobacz więcej:

Facebook