M02-Usługi doradcze, świadczenie kompleksowej porady dla rolnika, i właściciela lasu

Data publikacji: 04 listopada 2014

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu (M02) „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” zostały zawarte informacje dotyczące: wsparcia na szkolenia doradców, świadczenia kompleksowej porady dla rolnika i świadczenia kompleksowej porady dla właściciela lasu. ?

Realizowanie tego działania ma umożliwić przekaz wiedzy i innowacji przez doradztwo, gdzie oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika lub właścicieli lasów. Wsparcie to będzie kierowane również na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze.

Zgodnie z projektem nowego PROW wsparcie w ramach tego działania wyróżnia się dwa podziałania:

1) wsparcie dla korzystających z usług doradczych?;

2) wsparcie na szkolenia doradców.

Wsparcie dla korzystających z usług doradczych będzie udzielane podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz rolników lub właścicieli lasów. Beneficjent będzie świadczył usługi doradcze dla ostatecznych odbiorców z terenu niewykraczającego poza granice województwa, przy czym możliwy jest preferencyjny dostęp do usług doradczych dla ostatecznych odbiorców, będących beneficjentami pozostałych działań PROW.

Przez usługę doradczą (poradę) dla rolnika rozumie się opracowanie i zrealizowanie 2- albo 3-letniego kompleksowego programu doradczego dla rolnika lub grupy rolników, a dla właściciela lasu opracowanie i zrealizowanie kompleksowego programu doradczego dla właściciela lasu lub grupy właścicieli lasów, wykonanego przez doradcę lub grupę doradców/specjalistów, zatrudnionych albo wykonujących umowy cywilno-prawne na rzecz podmiotu doradczego, będącego beneficjentem działania.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi wzór ramowego programu doradczego. Opracowane przez beneficjenta programy doradcze dla gospodarstw ostatecznych odbiorców będą uwzględniały ich specyfikę, w szczególności poprzez wskazanie potrzeb i problemów oraz określenie sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu poprawy jego wyników gospodarczych lub jego restrukturyzacji i modernizacji. Poprzez upowszechnianie nowych i nowatorskich rozwiązań, działanie będzie promować innowacyjność w sektorach rolnym i leśnym.

Ponadto, istotnym elementem realizacji działania będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, w tym OZE, bowiem planowanie rozwoju gospodarstw pod kątem poprawy ich wyników ekonomicznych powinno uwzględniać wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu.

W celu zapewnienia ostatecznym odbiorcom usług doradczych o wysokiej jakości, ze względu na priorytetowe, z punktu widzenia analizy potrzeb, znaczenie celu szczegółowego poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej. , operacje realizowane w ramach tego działania będą ukierunkowane głównie na podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych.

Zgodnie z logiką interwencji Programu, poprzez realizację powyższego celu, działanie przyczynia się do zwiększania innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich.

Realizacja działania może pośrednio przyczynić się również do realizacji celów szczegółowych Programu:

  • Ułatwiania wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń;
  • Poprawy konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe;
  • Wspierania zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych;
  • Odtwarzania, chronienia i wzmacniania ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

usługi rolnicze

?

 

Źródło ARiWR

Zobacz więcej:

Facebook