Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 29 września 2016

Data publikacji: 01 września 2016
Dla osób zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne konsultacje pod numerami: 61-28-28-847, 728-405-593

Do programu może przystąpić osoba fizyczna - 
 rolnik, który  jest ubezpieczony w  KRUS  i podejmuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych  
 

·         jest zdolna do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu,

·         ma nadany nr identyfikacyjny

 

Pomoc przyznaje się jeżeli operacja:

·         polega na podejmowaniu działalności gospodarczej z zał. 1,

·         spełnia wymagania określone w programie,

·         nie jest finansowana z innych środków publicznych,

·         spełnia wymagania określone przepisami prawa ,

·         nie jest możliwa do zrealizowania bez środków publicznych ,

·         jest uzasadniona ekonomicznie.

Pomoc przyznaje się jeżeli podmiot zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku będzie:

·         nabywał co najmniej 50%  ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży na podstawie 3-letnich umów zawieranych z:

-  producentami rolnymi,

-  grupami producentów rolnych,

-  związkami grup producentów rolnych,

- podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne

·         wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50%  ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi

·         przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż w/w  zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami , które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi
Przepis o posiadaniu umów  nie obowiązuje w przypadku podmiotów przetwarzających:  wyłącznie produkty rolne wytwarzane w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej, miód, produkty runa leśnego lub dziczyzna, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego)

Pomoc przyznaje się jeżeli:

·         operacja będzie realizowana w nie więcej niż czterech etapach lub w nie więcej niż dwóch etapach (gdy nie przekracza 3 mln. zł),

·         wniosek o płatność zostanie złożony w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy

·         zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastą pi w terminie 36 m-cy od dnia zawarcia umowy (kilka etapów) lub 24 m-cy (jeden etap)

·         płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

Pomoc to refundacja części kosztów kwalifikowalnych, do których zlicza się koszty:

·     budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi lub infrastruktury usługowego przechowywania produktów rolnych w stanie zamrożonym,

·     operacji związanych ze sprzedażą detaliczną  (tylko  rolnicy)

·     ogólne nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych

Pomoc przysługuje w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, ale nie obejmuje kosztów:

·         nabycia nieruchomości,

·         podatku od towarów i usług  VAT,

·         nabycia rzeczy używanych,

·         leasingu zwrotnego,

·         kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych,

·         kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:

·         300 000 – dla rolników

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi:
·         10 000 – dla rolników

 

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy koszty:

·     Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub  remontu połączonego  z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń :

·     budynków i budowli do produkcji , magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnych oraz budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych

·     Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

·     Pomieszczenia administracyjne(do 10% całkowitej powierzchni obiektu)

·     Zakup wraz z instalacją lub leasing zakończonego prawem własności  maszyn lub urządzeń do: przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu  zmianom klimatu (zał. nr 3), magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów rolnych oraz przygotowania ich do sprzedaży lub aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji, oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji

·     Raty zapłacone umowy leasingu,

·     Wdrożenie systemów zarządzania jakością 

·     Wszystkie wymienione powyżej koszty związane ze sprzedażą detaliczną w przypadku rolników

·     Opłaty za patenty i licencje,

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeśli zostały poniesione:

- od dnia zawarcia umowy z ARiMR (koszty ogólne po 01.01.2014r.),

- zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru ofert

- w formie rozliczenia  bezgotówkowego

 

Koszty ogólne:

·                Przygotowywanie dokumentacji technicznej operacji: ( kosztorysy, projekty technologiczne, architektoniczne, budowlane, operaty wodnoprawne,  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości)

·               Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego , budowlanego lub konserwatorskiego,

·               Związane z kierowaniem robót budowlanych,

·               Przygotowania biznesplanu do 5 tys. zł w przypadku podejmowania wykonywania działalności

·               Transport materiałów służących realizacji operacji i maszyn i urządzeń objętych operacją.

W ramach jednego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Do wniosku o przyznanie pomocy przyłącza się:

·         Biznesplan na dysku CD

·          Kopię dokumentu tożsamości

·          Kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki

·          Kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat,

·          Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczącej nieruchomości, na której będzie realizowana operacja,

·          Odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości,

·            Kopię umowy dzierżawy,

·          Pełnomocnictwo jeżeli wniosek składa pełnomocnik,

·         Kopie ostatecznych pozwoleń,

·          Kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

·          kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów,

·          informacje o numerze rachunku bankowego,

·          opis zadań zawartych w zestawieniu rzeczowo-finansowym,

·         kopie uczestnictwa w unijnym systemie jakości,

·           kopię certyfikatu – jeżeli produkty pochodzą od producentów ekologicznych,

·          Kosztorys inwestorski,

 

O otrzymaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej decyduje suma punktów przyznanych:

·         podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dnu złożenia wniosku ma nie więcej niż  40 lat -3pkt,

·         jeśli największy odsetek kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty w zakresie wprowadzania nowych produktów, w tym  technologii  (innowacyjność) w skali przedsiębiorstwa– 5pkt

·         jeśli  planowana operacja zakłada inwestycję związaną z ochroną środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 5 pkt,

·         jeśli podmiot uczestniczy w unijnych systemach jakości – 3pkt,

·         jeśli po zakończeniu realizacji operacji  podmiot będzie przetwarzał lub  wprowadzał do obrotu  produkty ekologiczne nabywane na podstawie co najmniej 3-letnich umów z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości niezbędnych do produkcji – 5pkt

·         jeśli inwestycja będzie na terenie, gdzie bezrobocie jest najwyższe w kraju – 4pkt, a jeżeli niższa to przyznaje się liczbę punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , która jest proporcjonalnie mniejsza od liczby 4 punktów

·         za prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż-2 pkt

Agencja nie przyznaje pomocy jeżeli przyznano mniej niż:

·         5 pkt na podejmowaniu wykonywania  działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych

Zobowiązania beneficjenta:

·         Zapewnienie trwałości operacji,

·         Osiągnięcie wskaźników realizacji celów operacji,

·         Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,

·         Przechowywania dokumentów przez 5 lat,

·         Informowania Agencji o wszelkich zmianach,

·         Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości,

·         Udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do ewaluacji przez 5 lat,

·         Zrealizowania i złożenia wniosku o płatność w odpowiednim terminie,

·         Nabywania produktów rolnych przez 5 lat na podstawie co najmniej 3-letnich umów

·         Zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w zał. 1 w terminie 3 m-cy od zawarcia umowy,

·         Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, gdy wartość danego zadania przekracza 20tys. zł

·         Po otrzymaniu pomocy rolnik w zależności od dochodów musi opłacać składki ZUS lub składki  KRUS dla podmiotów prowadzących działalność

 

Prezes ARiMR w ciągu 90 dni od dnia zakończenia naboru ogłosi listę kolejności przysługiwaniu pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Lista będzie aktualizowana nie rzadziej niż co 90 dni. W terminie 10 m-cy od podania listy ARiMR wzywa podmiot do podpisania umowy lub odmawia przyznania pomocy.?

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc - otwórz???

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook