M13 - Płatności dla obszarów z ograniczeniami lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Data publikacji: 04 grudnia 2014

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizować będzie, działanie wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW).

Realizacja tego działania ma ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie różnorodności biologicznej oraz umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach

Wsparcie w ramach płatności ONW udzielane będzie w celu zrekompensowania rolnikom wszystkich, lub części dodatkowych kosztów oraz utraconych dochodów związanych z ograniczeniami dla produkcji rolnej na danym obszarze ONW.

W działaniu tym przewidziane są następujące poddziałania:

 • płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),
 • płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny),
 • płatności dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny) – 264 zł/ha.

Wyróżniono następujące rodzaje obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania:

1) obszary górskie – to takie, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów górskich zalicza się gminy, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.;

2)  obszary nizinne – tereny, gdzie występują ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą terenu, niskim wskaźnikiem zaludnienia i znacznym udziałem ludności związanej z rolnictwem;

3) obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami - obejmują gminy i obręby geodezyjne rejonów podgórskich, gdzie co najmniej 50% całkowitej powierzchni znajduje się powyżej 350 m n.p.m. i które spełniają przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • średnia wielkość gospodarstwa wynosi mniej niż 7,5 ha;
 • występują gleby zagrożone erozją wodną;
 • zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej w co najmniej 25 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych;
 • udział trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych jest wyższy niż 40%.

Gminy zaliczone do tych obszarów powinny spełnić co najmniej 2 z zamieszczonych poniżej kryteriów:

 • średnia powierzchnia gospodarstw wynosi poniżej 7,5 ha;
 • gleby zagrożone są występowaniem erozji wodnej;
 • udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej wynosi powyżej 25% wszystkich gospodarstw;
 • udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze użytkowania gruntów.

Działanie dotyczące płatności ONW ma na celu odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów.

Beneficjentem tego działania będzie rolnik, który użytkuje grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • beneficjent jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą na obszarach ONW;
 • działki rolne, których dotyczy pomoc, są użytkowane jako użytki rolne;
 • powierzchnia użytków rolnych należących do danego gospodarstwa rolnego, położonych w granicach ONW i wykorzystywanych do produkcji rolniczej, wynosi co najmniej 1 ha.

W zależności od typu ONW (poddziałania), obowiązują różne stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW.

Stawki płatności w tym działaniu zostały zróżnicowane w zależności od typu obszaru ONW i wynikających z tego ograniczeń dla produkcji rolnej na danym obszarze, co powinno zapobiec porzucaniu gruntów i utracie różnorodności biologicznej. Zostały one skalkulowane z uwzględnieniem wymogu, co do minimalnej średniej stawki płatności na hektar powierzchni w gospodarstwie, na jaką przyznaje się wsparcie. Należy pamiętać, że w tych płatnościach będzie obowiązywać zasada degresywności stawek.

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

> ONW strefa nizinna I - 179 zł/ha

> ONW strefa nizinna II - 264 zł/ha

 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha.

Wsparcie przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika, z uwzględnieniem degresywności stawek.

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • Od 1 do 50 ha - 100% płatności
 • Od 50,01 do 100 ha - 50% płatności
 • Od 100,01 do 150 ha - 25% płatności
 • Od 150,01 ha - płatność nie będzie przyznawana

Inne informacje ważne dla działania

Obszary ONW typ nizinny wyznaczone zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia EFRROW będą obowiązywały najpóźniej od 2018 r.

W 2014 r. nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW przeprowadzony zostanie według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013 z tą różnicą, iż rolnicy składający wnioski o płatności ONW w 2014 r. nie będą zobowiązani do prowadzenia przez 5 lat działalności rolniczej na obszarach ONW.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia na Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami opublikujemy na naszej stronie po udostępnieniu informacji przez ARiMR.?

?Źródło ARiRW

Facebook