Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Data publikacji: 04 listopada 2014

W poddziałaniu dotyczącym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) ?przewidziano pomoc finansową w postaci premii, która będzie przyznawana w związku z rozpoczynaniem przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierującego gospodarstwem. ?

Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.

Premia przyznawana będzie w wysokości do 100 000 zł, będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

W poddziałaniu tym nie określono kosztów kwalifikowalnych. Zaznaczono jednak, by premia była wydatkowana zgodnie założeniami biznesplanu, takimi jak: ?

 • budowa lub modernizacja budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej lub przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • zakup w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, które efektywnie owocują co najmniej przez 5 lat;
 • zakup, w tym również instalację, lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, oraz przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • zakup gruntów rolnych;
 • zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, stanowiących stado podstawowe - związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym poddziałaniu będzie przyznawana młodym rolnikom. W myśl przepisów młody rolnik to osobom, która nie ukończyła 40 roku życia,  posiada odpowiednie kwalifikacje i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem. Młody rolnik powinien prowadzić gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem. Istotne też jest by rolnik kierujący gospodarstwem do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący lub prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem.

Jeżeli urządzanie gospodarstwa:

1) rozpoczyna osoba małoletnia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości;

2) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

Cztery przesłanki świadczą o tym, że młody rolnik kierujący gospodarstwem prowadzi je samodzielnie, a są nimi:

 • zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru,
 • wystąpienie o płatności bezpośrednie,
 • wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
 • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Premia nie może być przyznana osobie, której przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 ani na gospodarstwo, na które przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, przy czym małżonek młodego rolnika spełnia warunki dotyczące w szczególności:

 • nieprowadzenia gospodarstwa jako kierujący oraz
 • nieotrzymania premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013.

Warunkiem kwalifikowalności w przyznawaniu pomocy w poddziałaniu dla młodych rolników będzie posiadanie kwalifikacji zawodowych rolnika potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Rolnik, który wnioskuje o pomoc w ARiMR, będzie przekładał wraz z wnioskiem o pomoc biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

 • chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
 • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Gospodarstwo młodego rolnika: ?

 • ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST;
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro.

Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.

W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10%.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

Beneficjent ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

UWAGA !

Czynności mające na celu obejście warunków kwalifikowalności, zostaną potraktowane jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy.

W poddziałaniu dotyczącym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników przewidziano kryteria wyboru powinny uwzględniać:

 • wielkość gospodarstw;
 • kwalifikacje zawodowe młodego rolnika;
 • rodzaj planowanej produkcji;
 • kompleksowość biznesplanu;
 • przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • wpływ na realizację celów przekrojowych,
 • różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem;
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych;
 • przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.
? ?

Źródło MRiRW

Facebook