M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Data publikacji: 04 listopada 2014

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne będzie ukierunkowane na zrównoważone gospodarowanie nawozami, działania zapobiegające erozji gleb i przyczyniające się do ochrony gleb i wód, zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochronę różnorodności krajobrazu.

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 jest w dużej części kontynuacją dotychczasowego podejścia. Nowe rozwiązania uwzględniają jednak aktualną ocenę SWOT i zawierają elementy silniej ukierunkowujące wsparcie na specyficzne, zróżnicowane terytorialnie potrzeby i presje środowiskowe. Wzięto także pod uwagę doświadczenia pozwalające poprawić efektywność i ograniczyć poziom błędów w stosunku do analogicznych pakietów PROW 2007-2013. Istotnie zmodyfikowano i rozszerzono zakres wymogów, podnosząc poziom ambicji, m.in. z uwagi na zwiększenie poziomu wymogów wynikających z „zazielenienia” płatności bezpośrednich. Wzięto pod uwagę znaczenie tego działania dla realizacji wszystkich trzech celów przekrojowych Programu, w tym celu klimatycznego.

Działanie zostało zaplanowane jako jeden z komponentów realizujących strategiczne unijne i krajowe cele środowiskowe, uwzględniając przy tym gospodarcze i społeczne znaczenie rolnictwa w kontekście rosnącego zapotrzebowania na surowce rolne oraz wciąż duże znaczenie działalności rolniczej dla zatrudnienia i rozwoju terytorialnego w Polsce.

Zobowiązanie w ramach działania ma być podejmowane tak jak w poprzednich latach na okres 5 lat.

Działanie to będzie obejmować dwa poddziałania z poszczególnymi pakietami:

Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych będą udzielane na następujące typy operacji (pakiety):

 1. Rolnictwo zrównoważone.
 2. Ochrona gleb i wód.
 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

W ramach tego poddziałania pomoc będzie udzielana na:

  • praktyki agrotechniczne promujące zrównoważony system gospodarowania, w tym racjonalne nawożenie oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami, odpowiednie użytkowanie gleb w celu przeciwdziałania utracie substancji organicznej w glebie;
  • działania służące ochronie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich, w tym ochronę cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz poza nimi;
  • zachowanie tradycyjnych odmian i gatunków drzew owocowych.

W ramach poddziałania Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety):

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.        

W ramach poddziałania wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie pomoc udzielana będzie na zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych oraz ochronę szczególnie cennych ras zwierząt gospodarskich, w przypadku których niska lub malejąca liczebność stwarza zagrożenie ich wyginięcia.

Projekt Programu PROW 2014 – 2020 przewiduje zasady łączenie pakietów:

  • Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów na tej samej powierzchni;
  • W przypadku łączenia różnych pakietów w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego ustala się limit powierzchniowy wynoszący 20 ha dla całego gospodarstwa z zastrzeżeniem progów degresywności;
  • W przypadku łączenia rolnictwa ekologicznego oraz działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego ustala się limit powierzchniowy wynoszący 30 ha dla całego gospodarstwa rolnego z zastosowaniem progów degresywności.

Celem w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym będzie odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności:

  • odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów;
  • poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów;
  • zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.

Również ważnym celem będzie wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, poprzez:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa;
  • promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.

Działanie będzie realizować także cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich, którymi są: innowacyjność, środowisko oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu i przystosowanie się do nich.

Na terenie całego gospodarstwa objętego Działaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym, nadal będzie istniał obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

 

???Źródło ARiRW

Zobacz więcej:

Facebook