Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Data publikacji: 22 czerwca 2015

Od 15 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmować wnioski na działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Działanie to jest adresowane do rolników,  którzy zdecydowali się posadzić na swoich gruntach las oraz do jednostek samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc będzie udzielana w trzech formach:

1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

2) premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,

3) premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Osoba starająca się o pomoc na działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” powinna posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zobowiązała się do:

 • wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami – w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie,
 • pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, lub zalesienia występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej,
 • utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, przez 12 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii zalesieniowej.

Osoba składająca wniosek o wsparcie na zalesienie otrzyma pomoc do gruntów:

- wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych),

- przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,

- o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem,

- położonych poza:

 • obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
 • obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc jest przyznawana jeżeli beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Zasady przyznawania pomocy

Rolnicy ubiegający się o pomoc na zalesienie będą zobligowani do wcześniejszego złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesienia do właściwego miejscowo Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pomoc na zalesienie jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który zawiera m.in. informacje dotyczące:

 • składu gatunkowego zalesień,
 • metody sadzenia,
 • określenia terminu i kolejności sadzenia,
 • odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby),
 • warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek,
 • liczby sadzonek na hektar,
 • liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia,
 • formy zmieszania gatunków drzew i krzewów.

Wymogi określone w planie zalesienia dotyczą:

 • powierzchni wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną,
 • regionalizacji nasiennej sadzonek potrzebnych do zalesiania,
 • pielęgnacji i ochrony przed zwierzyną upraw leśnych oraz terenów zalesionych.

W celu uzyskania planu zalesienia, rolnik powinien złożyć do Nadleśnictwa wniosek o jego sporządzenie, dołączając do tego wniosku następujące dokumenty:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia – w przypadku braku karty informacyjnej, o której mowa w drugim tiret,
 • oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną,
 • mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:
  • wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,
  • wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,
  • wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni,

– w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°.

 • opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
  • celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
  • planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.

Opracowany przez nadleśniczego plan zalesienia powinien zawierać m. in.:

 • dane dotyczące rolnika:
 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
 • numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomoc płatności,
 • podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”,
 • dokumenty dołączone przez rolnika albo jednostkę do wniosku o sporządzenie tego planu;
 • obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną;
 • być sporządzony przy uwzględnieniu:
  • stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną, których granice są oznakowane w terenie;
  • wymaga o określonych w art. 6 lit. pkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1).

Kryteria wyboru operacji

Pomoc w ramach wsparcia na zalesienie może zostać przyznana jeżeli zostaną spełnione kryteria wyboru operacji. Pomoc przysługiwała będzie według kolejności sumy punktów uzyskanych przez beneficjenta i ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów.

Lp.

Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

1

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

14

2

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344), zwanych dalej „gruntami erozyjnymi”

12

3

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

10

4

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°

8

5

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego

6

6

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%

4

Rolnicy, których wnioski uzyskały minimalnie 6 pkt będą mogły uzyskać pomoc.

W pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie przysługuje tym podmiotom, których operacje uzyskały największą sumę punktów.

Harmonogram obsługi wniosków w zakresie kosztów załozenia:

 • 15.05.2015 r. ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w dniu 15 maja 2015 r.
 • od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. składanie wniosków na przyznanie wsparcia na zalesianie.
 • do 15 października 2015 r. informacja o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 17 sierpnia 2015 r..

Do wniosku dołącza się:

 • kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
 • pisemną zgodę:

- pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,

- małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;

 • dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

DECYZJA w sprawie przyznania wsparcia na zalesianie wydawana jest w terminie 60 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonanym zalesieniu.
Wypłata wsparcia na zalesienie będzie realizowana w terminie 30 dni, od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.
W nioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej będzie można składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2016 r.
Wysokość stawek pomocy na zalesienie są różne i zależą od gatunków drzew jakie zostały wybrane – iglaste czy  liściaste oraz od warunków terenowych, na których nastąpi zalesienie.

Lp.

Formy pomocy

Jedn.

Grupy gatunków

Iglaste

Liściaste

1

Wsparcie na zalesienie

 

 

A

Zalesienie w warunkach korzystnych

zł/mb

6553

7152

B

Zalesienie na gruntach o nachyleniu powyżej 12O

 

7146

7624

C

Zalesienie na gruntach erozyjnych

 

5012

5470

D

Zalesienie na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 12O

 

5711

6098

E

Zalesienie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych

 

6934

4984

F

Zalesienie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

7385

5366

G

Zabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową

zł/mb

8,82

H

Zabezpieczenie drzewek 3 palikami

zł/mb

1132

2

Premia pielęgnacyjna

 

 

A

Na gruntach w warunkach korzystnych*

zł/mb

1075

B

Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

1237

C

Na gruntach erozyjnych

 

1358

D

Na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

1628

E

Na gruntach z wykorzystaniem sukcesji naturalnej

 

794

F

Na gruntach o nachyleniu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej

 

968

G

Zabezpieczenie drzewek repelentami

 

424

3

Premia zalesieniowa

 

 

A

Premia zalesieniowa

zł/mb

1215


*- zalesienia na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 120O ??

Źródło ARiMR

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook